Архів

Концепція розвитку Сумського Обласного Центру Позашкільної Освіти та Роботи з Талановитою Молоддю на період до 2020 року

Політичні, соціальні й економічні перетворення в Україні зумовлюють важливість більш ефективної організації позашкільного навчально-виховного простору. Сучасний стан педагогічної науки вимагає розглядати цей процес не лише в контексті гуманізації освіти, виховання та розвитку творчої особистості, її соціалізації, а й перегляду теоретико-методологічних основ позашкільної освіти, розроблення й практичного впровадження новітніх навчально-виховних і розвивальних технологій.

Державну політику щодо функціонування та розвитку позашкільної освіти в Україні, а також її правові, соціально-економічні, організаційно-педагогічні засади визначено низкою нормативно-правових актів, зокрема законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», Національною доктриною розвитку освіти, Положенням про позашкільний навчальний заклад та іншими документами, що регламентують діяльність позашкільних навчальних закладів. Концептуальні положення щодо змісту позашкільної освіти, форм її організації, стратегії розвитку визначено в Державній національній програмі «Освіта» (Україна. XXI століття), Концепції позашкільної освіти та виховання, Державній цільовій соціальній програмі розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року.

Позашкільна освіта Сумщини є цілісною освітньою системою, спрямованою на навчання, творчий розвиток і виховання свідомого громадянина. Як важливе соціально-педагогічне явище вона сформувалася та розвивається у відповідності до темпів економічного та соціокультурного розвитку регіону.

Сьогодні це повноцінна складова позашкільної освіти України, що характеризується стабільністю, поступовим розвитком матеріально-технічної бази, сформованістю організаційно-координаційної моделі, достатнім рівнем науково-методичного забезпечення.

Разом із тим сучасний етап розвитку позашкільної освіти в регіоні потребує не лише нових методик і технологій навчально-виховної, методичної роботи, а й інтеграції компетентнісного та культурологічного підходів, співпраці всіх соціальних інституцій із метою створення умов для виховання та розвитку особистості. Це вимагає високої професійно-творчої компетентності педагогів, інноваційної та креативної спрямованості діяльності позашкільних навчальних закладів області.

Вищезазначене зумовило необхідність розроблення Концепції розвитку Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю як комплексного позашкільного навчального закладу та методико-координаційного центру позашкільної освіти в регіоні.

Концепція є системою поглядів педагогічного колективу, спрямованою на оптимізацію соціально-педагогічних умов, створених для навчання, виховання, творчого розвитку й соціалізації дітей та учнівської молоді в позашкільному навчально-виховному просторі регіону.

Концепцію розроблено з урахуванням освітніх завдань, специфіки діяльності закладу: багатопрофільності та трирівневого принципу організації навчально-виховної роботи, системності координаційно-методичної, організаційно-масової та науково-методичної роботи, упровадження компетентнісного та культурологічного підходів.

Важливим є врахування організаційно-педагогічних принципів, що характеризують роботу Центру як сучасного багатопрофільного позашкільного навчального закладу: науковість, системність, мобільність; компетентнісна спрямованість; оптимальність співвідношення практичної та теоретичної складових, варіативність вибору змісту, форм, методів і засобів навчально-виховної роботи з урахуванням регіональних аспектів розвитку позашкільної освіти.

Концепцію розроблено на основі нормативно-правових та інструктивно-методичних документів із питань організації діяльності позашкільних навчальних закладів, розвитку творчих здібностей дітей та учнівської молоді, програмно-методичного забезпечення роботи творчих об’єднань, психологізації навчально-виховного процесу, формування загальної культури та культури здоров’я вихованців.

Науково-теоретичне підґрунтя Концепції складають праці Л. Виготського, Д. Ельконіна, Г. Пустовіта, В. Роменця, С. Рубінштейна, В. Сухомлинського, К. Ушинського та інших, в яких визначено теоретичні засади формування творчої особистості; теорія особистісно орієнтованого виховання, розроблена І. Бехом; праці Ш. Амонашвілі, В. Давидова, П. Гальперіна, А. Запорожця, О. Леонтьєва, Б. Нікітіна та інших із проблем розвивального навчання; дослідження В. Вербицького, Л. Ковбасенко, В. Моляко, Л. Павлової, Г. Пустовіта, В. Редіної, Т. Сущенко, Л. Тихенко, що розкривають організаційно-педагогічні засади діяльності системи позашкільної освіти України.

Методологічною основою Концепції є:

  • досягнення сучасної психолого-педагогічної науки щодо діяльності освітніх систем, зокрема системи позашкільної освіти та її складових;
  • загальновизнані дидактичні принципи навчання та виховання: науковості, доступності, наступності, систематичності, гуманізації і демократизації, природовідповідності, культуровідповідності.

Важливим у контексті формування концептуальних ідей розвитку закладу було визначення пріоритетів діяльності закладу. Серед основних:

  • сприяння становленню творчої особистості – навчання, виховання, творчий розвиток дітей та учнівської молоді в процесі навчально-творчої діяльності за інтересами у сфері вільного часу;
  • співпраця з родиною – спрямованість роботи на поглиблення психолого-педагогічних знань батьків, зміцнення інституту сім’ї, збереження та пропаганду національних родинних традицій;
  • ефективність навчально-виховної роботи: оптимізація організаційно-педагогічних моделей діяльності профільних ТО; біологізація навчально-виховного процесу; організація клубної, організаційно-масової, оздоровчо-дозвіллєвої роботи, психологічного супроводу суб’єктів навчально-виховного процесу;
  • ефективність методико-координаційної роботи: організація роботи над розв’язанням актуальних методико-педагогічних проблем; реалізація освітніх програм і проектів; упровадження перспективного педагогічного досвіду в навчально-виховну діяльність ПНЗ.

Розроблення Концепції розвитку закладу як комплексного регіонального навчально-виховного та методико-координаційного центру позашкільної освіти сприяє усвідомленню науково-практичного значення регіонального аспекту для розвитку сучасної галузі педагогічної науки в Україні – позашкільної педагогіки.

Ваші запитання, повідомлення, відгуки
Будь ласка, додайте 4 й 9.

^Вгору