ОЦПО та РТМ » КАБІНЕТ ПСИХОЛОГА » Для педагогів » Організація психологічного супроводу навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах

Організація психологічного супроводу навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах

Актуальність психологічного супроводу навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах зумовлена новими соціальними вимогами, стратегічними змінами розвитку освіти України та загально світовими тенденціями. Забезпечуючи психологічну складову організації позашкільного навчально-виховного середовища, працівники психологічних служб позашкільних навчальних закладів забезпечують створення умов для розвитку індивідуальності кожного вихованця, формування в них готовності до самостійного життя.

Психологічні служби є основною ланкою в системі соціального і психологічного забезпечення сучасних позашкільних навчальних закладів. Вони є активними помічниками педагогічних колективів у справі реалізації всіх навчально-виховних та розвивальних завдань, визначених соціальними потребами суспільства.

Основною метою діяльності психологічних служб позашкільних навчальних закладів є сприяння збереженню та зміцненню здоров’я вихованців, підвищення їх адаптивних можливостей, створення умов для повноцінного й гармонійного розвитку всіх учасників навчально-виховного процесу, посилення розвивального і виховного компонентів позашкільної освіти. Діяльність спеціалістів психологічних служб (практичних психологів, соціальних педагогів) спрямована на забезпечення, захист прав і свобод дітей та учнівської молоді; забезпечення комфортності позашкільного навчально-виховного середовища (схема 1).

Схема 1. Формування організаційної моделі психологічної служби позашкільного навчального закладу

Специфіка діяльності психологічної служби сучасного позашкільного навчального закладу визначається специфікою його навчально-виховної роботи. Вона планується з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей вихованців та організовується на кожному з трьох навчально-організаційних рівнів діяльності творчих об’єднань. Працівниками психологічної служби проводиться цілеспрямована робота зі всіма суб’єктами навчально-виховного процесу: педагогами, вихованцями та їх батьками.

Робота з дітьми будується за напрямами: діагностика, що спрямовується на виявлення здібностей та обдарувань; робота з розвитку творчого потенціалу особистості; визначення стратегії індивідуального розвитку дитини; психолого-педагогічна корекція. Діагностичні обстеження проводяться з метою визначення загальних і спеціальних здібностей вихованців для спрямування їх навчально-творчої діяльності за відповідними напрямами позашкільної освіти; визначення впливу навчально-виховного процесу на розвиток творчої особистості;

За результатами психодіагностичних досліджень доцільно формувати групи корекції і розвитку. Навчально-розвивальні програми, за якими організовується робота груп, мають обиратися відповідно до визначеного кола проблем. Широкого застосування в роботі з дітьми та підлітками набувають тренінгові програми, спрямовані на розвиток пізнавальних процесів і комунікативно-творчих здібностей вихованців. У системі роботи територіальних відділень Малої академії наук України тренінгові програми реалізовуються з метою формування психологічної готовності слухачів до участі в конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт. Доцільно з цією категорією дітей проводити навчання прийомам саморегуляції, аутотренінгу тощо. З усіма категоріями вихованців проводяться індивідуальні та групові консультації. Особлива увага приділяється роботі з дітьми «групи ризику».

З педагогічним колективом працівниками психологічної служби має здійснюватися п планова діагностична, консультативно-просвітницька та методична робота. Для педагогів проводяться тематичні семінари та семінари-практикуми; надаються індивідуальні та групові консультації з питань оптимізації навчально-виховного процесу, специфіки роботи з вихованцями “групи ризику”, з творчо та інтелектуально обдарованими дітьми та підлітками, з батьками вихованців. Взаємодія між психологічною і методичною службами здійснюється через узгодження науково-методичної роботи, проведення тематичних заходів психолого-педагогічного та методичного змісту, засідань педради, методичних об’єднань навчальних відділів, закладу тощо.

Робота з батьками, які є активними суб’єктами сформованого в позашкільному закладі креативного мікросоціуму, посідає особливе місце в діяльності психологічної служби. Вона спрямовується на збагачення батьків психолого-педагогічними знаннями про вікові закономірності розвитку дитини та її особистісні характеристики; інформування про результати, отримані в процесі діагностичних обстежень, корекційно-розвивальної роботи; корекцію дитячо-батьківських стосунків; залучення батьків до спільної навчально-творчої діяльності під час тренінгів, заходів, гурткових занять. визначення стилів сімейного виховання дітей і підлітків.

Одним із пріоритетних напрямів роботи психологічної служби є превентивна діяльність і створення психолого-педагогічної системи роботи щодо збереження та зміцнення здоров’я вихованців. Особлива увага надається профілактиці ВІЛ/СНІДУ та активній інформаційно-роз’яснювальній роботі серед вихованців різних вікових категорій. Діти залучаються до участі у акціях, спрямованих проти наркоманії та алкоголізму; в конкурсах учнівських творчих робіт на тему здоров’я; в проведенні днів та тижнів здоров’я.

Отже, робота психологічної служби в позашкільному навчальному закладі сприяє психологізації, гуманізації позашкільного мікросоціуму, що виявляється у його особистісній зорієнтованості; спрямованості на те, щоб кожний вихованець став повноцінним, самодостатнім, творчим суб’єктом діяльності, вільною і самодіяльною особистістю.

Список літератури, рекомендованої для використання в роботі позашкільних навчальних закладів

  1. Дмитрієва В. Технологія психологічного супроводу інноваційного закладу / В. Дмитрієва // Психолог. – 2005. – № 15 (159). – С. 4-8.
  2. Документація психолога / (упор. Т.Гончаренко). – К.: Редакції загальноосвітніх газет, 2003. – 120 с. – (Бібліотека „Шкільного світу”).
  3. Осюхіна А.О. Стратегія лідерства // Завуч. – 2008. – №23-24. – С. 67-74.
  4. Сидоренко Н.Ю. Формування мотивації на здоровий спосіб життя у вихованців позашкільних навчальних закладів: психологічні аспекти. // Позашкільна освіта: стратегії, інновації, практика: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф, 21-23 травня 2009 р. / Міністерство освіти і науки України, Національний еколого-натуралістичний центр [та ін.] – Суми : ПП Рудень С.І. – 2009. – С. __
  5. Сидоренко Н.Ю. Організація роботи психологічної служби позашкільного навчального закладу як елементу соціумного угрупування // Формування та розвиток творчих здібностей дітей та учнівської молоді в креативному освітньому соціумі : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. 17-18 вересня 2008 року. / МОН України [та ін.] – Суми: ВАТ «Сумська обласна друкарня» – 2008. – С. 271-276.
  6. Сидоренко Н.Ю. Психологічний. супровід відпочинку дітей // Позашкілля. – 2008. – № 4. – С. 13-14.
  7. Тихенко Л.В., Сидоренко Н.Ю. Навчання основам здорового способу життя – важлива умова формування та розвитку творчих здібностей вихованців позашкільних навчальних закладів // Формування та розвиток творчих здібностей дітей та учнівської молоді в креативному освітньому соціумі : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. 17-18 вересня 2008 року. / МОН України [та ін.] – Суми: ВАТ «Сумська обласна друкарня» – 2008. – С. 21-26.
  8. Зязюн І.А. Педагогіка добра: ідеали і реалії : наук.-метод. посіб. / Зязюн І.А. – К.: МАУП, 2000. – 310 с.
  9. Козлов Н. Как относиться к себе и людям, или практическая психология на каждый день / Н.Козлов – М., 1994. – 162 с.

Ваші запитання, повідомлення, відгуки
Що є сумою 1 і 9?

^Вгору